Under Construction

Norsk/English

Vil du hjelpe meg å få dette ut i offentligheten?

I 1988 fikk jeg se et kart laget av Alfred Wegener over hvordan verdens kontinenter en gang har lagt samlet fra pol til pol på ene siden av kloden. Den første følelsen var at noe ikke stemte. Det ville bli som om man fylte en sentrifuge, og all massen samlet seg bare på den ene siden og ikke ble jevnt fordelt slik det ville være naturlig. Da jeg studerte hvert kontinent nærmere, så oppdaget jeg at hele Mexico og halve Mellom-Amerika var klippet bort, hvorfor det?

Jeg ville sjekke dette selv, kjøpte store kart, klippet ut kontinentene og satte det sammen slik Alfred Wegener gjorde for 108 år siden. Uansett hvor mye jeg prøvde, så var det 100 % umulig å få kontinentene til å passe sammen dersom jeg ikke klippet vekk disse landområdene som Wegener valgte å klippe bort.

Det endte med at jeg oppsøkte Universitetsbiblioteket, og jeg studerte alderen på områdene som var fjernet. Store deler av dette var de eldste bergartene vi har her på Jorda. Derfor kan de bare ikke klippes bort. Dagens teorier forteller at disse områdene har kommet opp i nyere tid, og dette stemmer ikke med alderen på de forskjellige bergartene. Så når massen er kun på en side av Jorda, noe som er fullstendig unaturlig, og når det er umulig å få satt kontinentene sammen, så må det finnes en annen løsning enn det dagens teorier forteller.

Nå er det gått 31 år, og jeg har lagt enormt mye arbeid ned i dette i løpet av alle disse årene. Jeg har studert enorme mengder med fossiler, paelomagnetisme, bergarter, havbunnspredning, og sikkert tusen andre ting for å finne svaret på denne problemstillingen. Jeg har diskutert med vitenskapmenn verden over, jeg har mottatt store mengder med informasjon, og jeg mener nå at jeg helt tydelig kan bevise at Wegener tok feil og at kontinentene var samlet rundt Jordens midte og ikke fra pol til pol. Jeg har funnet fossilfunn som kan bevise dette. En rekke ukjente geologiske hendelser for også sin forklaring nå. Nyere re-analyser av gamle bergarter bekrefter også min påstand om at kontinentene må ha ligget samlet ved Ekvator.

Dette ble til en egen teori etter hvert som jeg fikk klarhet i de forskjellige forholdene og
jeg har et ønske om at mine funn skal bli vurdert opp mot gjeldende teorier. For en lekmann er det bort i mot en umulighet å bli hørt, men det finnes en måte å nå fram på ved hjelp av deg. Dersom du og mange nok andre hjelper meg å dele, så vil det før eller siden bli kjent. Da må denne teorien bli vurdert opp mot dagens teorier, som alle lærer på skolen i dag.
Vil du hjelpe meg å dele det? På forhånd tusen takk.

Du kan lese artikkelen HER

Will you help me get this out to the public?

In 1988, I saw a map made by Alfred Wegener that showed his theory on how the continents had once gathered from pole to pole on one side of the globe. My first feeling when I saw this was that something was missing. His theory would be like "filling all the landmasses it to a centrifuge and start it, and as a result all the mass would gather only on one side, not evenly distributed as would be natural. As I studied each continent more closely, I discovered that all of Mexico and half of Central America had been cut away, why did he do that?

I wanted to check this myself, so I bought big maps, cut out the continents and pusled it together like Alfred Wegener did 108 years ago. No matter how much I tried, it was 100% impossible to make the continents fit together if I did not cut away those lands that Wegener chose to remove.


I ended up going to the University Library to try to determine the age of the areas he removed, and found out that it contained some of the oldest rocks that existed on Earth. Therefore its logical that they just cannot be cut away. The theories we lean on today argues that these areas have come up in recent times, but the problem with this assumption is that this does not match the age of the different rocks found in this specific aera. So when the mass is only on one side of the Earth, which as I mentioned is completely unnatural, and also that it is impossible to put the continents together, my theory is that there must be a different solution than what today's theories say.


I've put in a lot of effort over the 31 years Ive been studying this. I have studied enormous quantities of fossils, pelomagnetism, rocks, seabed dispersal, and probably a thousand other things to find an answer. I have discussed with scientists around the world, I have received large amounts of information, and I now believe that I can clearly prove that Wegener was wrong and that the continents were gathered around the center of the Earth and not from pole to pole. I have fossil finds that can prove this. And also a number of unknown geological events will prove my theory. Recent re-analyzes of ancient rocks also confirm my claim that the continents must have been unified at Equator.

I want my findings to be evaluated against current theories. It`s impossible for me, as a non professional to be taken seriuously, but there is a way to publish it, if I go through you. If you and many enough others help me share, then my theory will gradually become known. Then this theory must be compared against today's theories, which everyone teaches at school today.

Will you help me share it? In advance, Thank you."

You can read the article HERE.