Løsningen på nok et mysterium?


I 1946 ble de eldste fossilene av sjødyr funnet i Ediacara Hills i Sør Australia (Fig.1).  

Fig.1

Dette er Ediacaria Flindersi, et av de over 100 artene av fra tiden prekambrium.


Disse fossilene som hadde form av maneter, merkelige ormer og koraldyr, levde for ca. 545 millioner år siden. De ble kalt for "Ediacara Biota " etter funnstedet. De er kjent fra minst 25 steder, fordelt på fem kontinenter rundt om på Jorden, og omfatter ca.100 forskjellige arter. Fossilene er avtrykk av bløtdyr og opptrer ofte i forbindelse med morenekonglomerater (tillitter, fossile morener, sand grus og stein som er blitt flyttet), som viser til omfattende istider på den tiden da de levde i følge vitenskapen...

Funnstedene her var Mackenzie fjellene i Nord-vestområdene av Canada, Yukon, British Columbia og Newfoundland.

Liknende type fossiler ble også funnet nær gården "Swartpunt" i Sør Namibia i Afrika og ved Kvitsjøen i Russland . Man har lett i store områder med tilsvarende bergarter andre steder på Jorden, uten å ha funnet det minste spor av tilsvarende dyreliv fra prekambriumtiden, til tross for at dem burde finnes. Dette har vært en gåte for paleontologer opp til vår tid. Ser vi derimot på modellen som jeg har utarbeidet, ligger vi virkelig an til å finne en løsning på dette mysteriet.

Mens vi lokaliserer de forskjellige funnområdene på Wegeners modell, ser vi dem opptrer over hele hans samlede kontinentmasse (Fig.2).

Fig.2 Her er funnområdene til Ediacara fossilene merket ut med rødt. Man ser de er spredd over hele kontinentet. Disse levde i islagte sjøområder og forskerne har ut i fra dette konkludert at det meste av Jordens kontinenter den gang var dekket med is. Vi ser også at man finnerfunnområdene over det meste av kontinentene uten noen form forklaring hvordan fossilene havnet der. 

Hvordan vil dette se ut dersom man tegner inn de samme funnområdene på min modell?

(fig.3) Her burde det nesten være fullstendig unødvendig å kommentere noe som helst, for disse funnområdene som her stort sett ligger i en halvsirkel over kontinentene forteller enormt mye bare man tar seg tid til å studere dette kartet nøye. Også når man lokaliserer havbunnsområder høyt oppe i fjellene omkring på Jorden. Men jeg kan gjerne tilføye at funnområdene i Canada er oppe i høyfjellene og rundt Europa/Russland er det lavland fra Østersjøen og inn mot disse funnområdene. Nå skal det bemerkes at alle funnområdene er ikke tat med her og plasseringen av eksisterende er bare sånn omtrentlig. Dette er bare et enkelt kart jeg laget for å vite hvor jeg skulle begynne å lete etter disse fossilene. Under det lyse området i Ishavet finner mann en kjempegrop kalt Canada bassenget. De lysere områdene over og Syd-Amerika er havbunn som har lagt seg eldre bergartene. Tilsvarende finner vi faktisk over store deler av Sibir. Også finnes spor etter dette Sør Skottland, Grønnland og på Finse i Norge.

Jeg har fått det forklart at disse sjødyrene lå så langt innover dette kontinentet på grunn av havnivået lå vesentlig høyere enn hva det gjør i dag. Dette er jeg sterkt uenig i med utgangspunkt i den siste istiden. Da var så mye hav bundet opp som is på land at havnivået lå opp til 150 meter lavere enn hva det gjør i dag. I følge forskerne var istiden enda mer omfattende den gang disse sjødyrene levde. Dette burde tilsi at havnivået skulle være enda lavere enn ved siste istid, hvis det da var en slik global istid som det hevdes her! I så fall ville en slik istid ha oppstått ved et treff som jeg viser til da støvskyer ville ha formørket Jorden.

Ser vi på min modell finner vi at vi får samtlige av disse dyreartene i havområdet som ligger nord for kontinentene ved Ekvator (Fig.3).

Ved å se nærmere på andre organismer fra denne første epoke, ser vi at også disse opptrer i dette havet. Også senere sjødyr som Trilobittene forteller sin historie om utviklingen av disse dyrene. Arten Fallotopsis, som er den eldste arten man kjenner til, kan kun knyttes til dette havområdet i nord. De er bare funnet i nordre deler av Europa og Canada. Hvorfor?