Kritikk var en av de viktigste ingrediensene innen vitenskapen før skrikingen overtok

Latterligjørelse, det nye vitenskapelige verktøyet

I gamle dager så fungerte vitenskapen slik at kritikk var en av de viktigste ingrediensene innen vitenskapen. Karl Popper, var en østerrisk-britisk filosof som bidro med stor framgang innen vitenskapen. Han ble født i Wien, men emigrerte til New Zealand før Hitler gjorde innmarsj i Østerike. Han var en frontfigur innen vitenskapsfilosofi, metodelære, og kulturfilosofi.

Popper tilhørte den analytiske filosofien og var i kontakt med Wienerkretsen fra tidlig i 1930-årene, uten selv å bli logisk positivist. Hans posisjon er klart utarbeidet alt i hans første betydelige arbeid, Logik der Forschung, fra 1934 (utvidet britisk utgave, The Logic of Scientific Discovery, fra 1959). Særpreget er den vekten han legger på falsifikasjon i motsetning til verifikasjon, altså på det å avsløre usannhet i motsetning til det å oppdage sannheter.

Naturlover, som har utsagn om alle begivenheter som logisk form, kan av rent logiske grunner umulig verifiseres. Derimot er det i prinsippet mulig å falsifisere dem - det vil si konstatere at en naturlov er falsk hvis den er det og fordi den er det. Fornuftig og fruktbar vitenskapelig praksis tar hensyn til dette og søker å øke graden av hypotesenes falsifiserbarhet; dess flere falsifikasjons-forsøk en hypotese har overlevd, dess sterkere står den. Det var den gang vitenskapen fungerte som den skulle, noe som også gav resultater.

Tidligere så ble vitenskap forstått som en metode for å finne informasjon. En vitenskapsmann formet et krav eller en hypotese, og deretter var det viktig for vedkommende å teste påstanden mot uavhengige data som vitenskapsmannen ikke hadde inkludert i sitt arbeide. Hvis teorien til denne vitenskapsmannen mislyktes, måtte han pent skrinlegge hele teorien og begynne forfra igjen.

Når man ser på klimaforskning i dag, så fungerer ikke dette lenger ved hjelp av nevnte metoder. Først utarbeider man en teori som forteller at det er mennesket som er årsaken til klimaforandringene, man har en modell og tilpasser bevisene etter modellen, i stedet for å avvise den fordi den ikke stemmer overens med bevisene. Når prosessen går videre, og hypotesen blir falsifisert og avkreftet, så snur man ikke bunken og begynner forfra igjen slik man burde. I stedet for begynner man å hyle, skrike og ty til personangrep og latterliggjøring. Hele klimaspørsmålet preges sterkt av dette.

Man utgir nettsider med informasjon, forfattet av "vitenskapsmenn" som gjentatte ganger er tatt i fusk, slik at man kan avfeie alle former for kritikk, og man passer på å stenge ute alle som burde ha kunnskap nok til å avkrefte tesene. Dette også helt i starten på denne prosessen slik at man aldri får noe brukbart resultat.

Man setter inn alle ressurser for å kneble all motstand, straffeforfølger forskere fysisk og økonomisk, dersom de har noe innvendinger. Det ser ut som tidligere vitenskapelige metoder har blitt erstattet med at den som skriker høyest, den med mest midler og støtte vinner. Man har overhode ingen interesse hva motsatt informasjon kan tilføre dette vitenskapelige spørsmålet. Hver gang man åpner for en offentlig vitenskapelig debatt, uteblir klimavarslerne enda de selv hevder at alle bevisene er på deres side, hvorfor? De er livredde for kritikk!

Dermed er det ikke vitenskap man driver på med lenger, og de tradisjonelle vitenskapelige metodene blir fullstendig satt til side.
Hvilken filosofi som ligger til grunne for en slik atferd, kan man bare se på ved å følge pengestrømmen. Hvem er det som betaler disse forskerne, og svaret gir seg selv. Er det vitenskapelige metoder som blir brukt, eller er det politikken som råder? 

Skal vitenskap beholdes som vitenskap, så burde man endre på denne «filosofien» en tanke, ellers vil vitenskapen være ødelagt for all framtid. Når så fakta og historie rokker ved teorien, så kan man ikke en gang svare for seg. Christy Goldfuss var formann for Council on Environmental Quality, og ble omtalt som "den nye miljøaktivisten" ved The White House:

 

 : https://www.facebook.com/excaliburnewsnetwork/videos/1131330333643169/